Full-Time

Kate Anne Dumbleton Profile kdumbleton@saic.edu
Nicholas Lowe Profile nlowe1@saic.edu
Adelheid Mers Profile amers@saic.edu
Rachel Weiss Profile rweiss@saic.edu

Affiliated Full-Time

Romi N Crawford Profile rcrawford@saic.edu
Joseph Grigely Profile jgrigely@saic.edu
Mary Jane Jacob Profile mjacob@saic.edu

Part-Time

Britton Bertran Profile bbertran@saic.edu
Bob Brodsky Profile bbrodsky1@saic.edu
Judith Brotman Profile jbrotman@saic.edu
Jessica Cochran Profile jcochran@saic.edu
Dan Devening Profile ddevening@saic.edu
Michael Dorf Profile mdorf@saic.edu
Jason Dunda Profile jdunda@saic.edu
Megan Elizabeth Euker Profile meuker@saic.edu
Peter Exley Profile pexley@saic.edu
Karolina Gnatowski Profile kgnatowski@saic.edu
Lela Hersh Profile lhersh@saic.edu
Beth Kathleen Hetland Profile ehetland@saic.edu
Cortney Nicole Lederer Profile clederer@saic.edu
Kathlynn G. Lorenz Profile klorenz1@saic.edu
Ann R. Markusen Profile amarkusen@saic.edu
Matthew Douglas Mehlan Profile mmehlan@saic.edu
Magdalena Moskalewicz Profile mmoskalewicz@saic.edu
Lorraine Peltz Profile lpeltz@saic.edu
Amy Reichert Profile areichert1@saic.edu
Michael Ryan Profile mryan3@saic.edu
Kenneth L. Smilovitch Profile ksmilovitch@saic.edu
Susan Snodgrass Profile ssnodgrass@saic.edu
Jose Gibran Villalobos Profile jvillalobos@saic.edu